Kløverstier - Vejby


Om Kløverstier

Kløverstier – et landsdækkende koncept    -    Kløverstien i Vejby – et lokalt frivilligt projekt    -    Vær ambassadør for Vejby Kløversti   - Vejby Lokalråd

Lokalrådet og stigruppen håber, at der er mange i Vejby og omegn, der vil bruge Kløverstiens ruter og gode historier - komme ud og mærke luften samtidig med, at du lærer Vejby’s historie, kultur og natur bedre at kende.  Er du blevet nysgerrig om baggrunden for stierne - så kan du læse den her.

Kløverstier - et lands-dækkende koncept

Kløverstierne er et stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. Fire stier á fire faste længder, 2½, 5, 7½ og min. 10 km. udspringer fra Kløverpælen et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder. 

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Dansk firmaidrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og lottomidlerne til friluftsliv. I oktober 2016 var der 66 Kløverstier i Danmark.  Her i Gribskov kommune er der også en Kløversti med udgangspunkt i Ramløse, som indviedes næsten samtidig med Kløverstien i Vejby.

Du kan finde information om alle landets Kløverstier hos Friluftsrådet her: https://www.friluftsraadet.dk/kloeverstier

Kløverstien i Vejby – et lokalt frivilligt projekt

I september 2013 inviterede Vejby Lokalråd til Visionsdag, hvor næsten 100 borgere drøftede ønsker, ideer, behov og muligheder for Vejbys fremtid. Der var ønsker om at synliggøre den dejlige natur og kulturhistorie og ønsker om at lave nye idrætsfaciliteter og ønsker om at bevare og udvikle stier i og omkring Vejby. Med lokalrådet som tovholder blev der nedsat flere lokale arbejdsgrupper. En af arbejdsgrupperne havde som hovedtema at bevare og fremme de lokale stier. Leif Jacobsen, der startede gruppen op, blev bekendt med Kløversti-konceptet og fremlagde ideen for lokalrådet. Alle synes godt om konceptet, der ikke blot ville synliggøre lokale stier, men også være med til at formidle Vejbys historie, kultur, natur og aktivitetsmuligheder. At være en del af et landsdækkende koncept havde også klare fordele. Dels fik arbejdsgruppen gode redskaber i forhold til proces, planlægning og design, og dels ville Vejbys stier blive markedsført sammen med landets øvrige Kløverstier.

Vejby Lokalråd ansøgte i efteråret 2014 Friluftsrådet om at blive godkendt til at bruge konceptet og modtage støtte fra den fond, der står bag. Vi fik tilsagn om et tilskud på 25.000,- kr., og da vi samtidig søgte og fik 50.000,- kr. fra Gribskov kommunes landsbypulje kunne vi gå i gang med at udvikle ideer og planlægge og etablere de 4 ruter, som Kløverstien består af.

De bevilgede midler har dækket udgifterne til materialer til ruterne og trykning af de foldere, der både er stikort og information om stierne. Alt arbejdet med planlægning, kommunikation, formidling og etablering af ruterne med skilte, pæle m.m. er udført af den frivillige arbejdsgruppe.

Undervejs arrangerede gruppen sammen med to andre projektgrupper et åbent ”Vejbytræf , hvor alle fremmødte blev præsenteret for det igangværende arbejde, og selv kunne deltage med ideer til stiernes ruter og interessepunkter. Derudover har vi været i dialog med kommunen, grundejerforeninger og private lodsejere, der velvilligt har givet tilladelse til anlæggelse af ruterne med skiltning.  Tak for hjælp og bidrag til alle undervejs.

Arbejdsgruppen har i løbet af den 2 årige periode fra ansøgning til indvielse haft følgende aktive medlemmer: Leif Jacobsen (Opstart), Erik Malling, Kirsten Mousten, Jørn Nielsen, Kirsten Jørgensen, Citta Flensted og Anne Grell. Derudover har der fra Lokalrådets medlemmer været hjælp og opbakning undervejs Det har været et stort og omfattede arbejde, så vi var stolte, da vi kunne indvie de fire ruter på Kløverstien i Vejby lørdag den 24. september 2016.

I dag omfatter arbejdet med Kløverstien i Vejby vedligeholdelse og forbedring af forhold vedrørende kortlægning, skiltning og formidling af de fire ruter.  Kløverstien i Vejby er et frivilligt projekt, som ikke modtager nogen form for driftsstøtte. Vedligeholdelsen af de veje og stier, som ruterne følger påhviler nu som tidligere den enkelte lodsejer, der ikke er pålagt ekstra vedligeholdelseskrav på grund af  Kløverstiens ruteføring.  Vi er glade for, at grundejerforeninger og private grundejere har stillet deres veje til rådighed for dette projekt. 

Vær en god ambassadør for Vejby Kløversti

Kløverstien i Vejby er et frivilligt projekt, som ikke modtager nogen form for driftsstøtte. Vejby Lokalråd fungerer som tovholder, men der er brug for alle brugere som gode ambassadører for fortsat at kunne have det gode stinetværk. Derfor:

  • Pas på stierne og naturen
  • Fortæl andre om Vejby Kløversti
  • Smid ikke skrald og saml din hunds lorte op
  • Del ideer og forslag til forbedringer

Nye ideer, viden og gode historier er altid velkomne

Når du går eller cykler finder du måske et sted, hvorfra du har en god historie, finder en sjælden blomst eller andet, som kan være god viden at dele med andre. Det kan også være, at du opdager en fejl i skiltningen, eller har forslag til, hvordan skiltning eller ruteføring kan forbedres.  Måske tænker du, at du godt kunne tænke dig at arrangere en tur, hvor du kan invitere andre med eller noget helt fjerde, så kontakt arbejdsgruppen fra lokalrådet.

Kærlig hilsen

Vejby Lokalråd


27/03/2017